ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Claire Babai: de eenmanszaak Claire Babai, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60420464.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Claire Babai een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Claire Babai voor de klant uitvoert.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Claire Babai en klant krachtens welke Claire Babai de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Claire Babai.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Claire Babai worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.clairebabai.nl  

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Claire Babai gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Claire Babai, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij of zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Claire Babai en dat hij of zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Claire Babai zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Claire Babai zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Claire Babai zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Claire Babai met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of -diensten.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Claire Babai het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5. Claire Babai behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Claire Babai de opdracht gaat uitvoeren.

3.6. Alle door Claire Babai gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Indien niet anders overeengekomen, is de klant gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Claire Babai worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer vanaf 20km enkele reis. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.8. Claire Babai behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Claire Babai behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.10. Claire Babai is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Claire Babai zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van de offerte, het traject of welke overeenkomst dan ook, dan is Claire Babai bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Claire Babai verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Claire Babai binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Claire Babai heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Claire Babai zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Claire Babai wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij of zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering van de overeenkomst 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR CLAIRE BABAI

5.1. Claire Babai garandeert dat de door haar verstrekte diensten naar beste kunnen worden uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Claire Babai spant zich in om de gegevens die Claire Babai voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Claire Babai met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Claire Babai is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Claire Babai en/of overige promotionele uitingen van Claire Babai.

5.5. Claire Babai is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht van deelname op te schorten.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Claire Babai te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Claire Babai onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Claire Babai om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Claire Babai zijn verstrekt, heeft Claire Babai het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Claire Babai steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn of haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij ontevredenheid over de door Claire Babai geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Claire Babai binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van het traject. De klant vrijwaart Claire Babai één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Claire Babai nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Claire Babai niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Claire Babai inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Claire Babai is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij of zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Claire Babai tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Claire Babai mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de bedenktermijn aan Claire Babai.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn of haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij of zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. Claire Babai kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

6.16. Wanneer de klant de door Claire Babai gemaakte en verstrekte informatie deelt, is hij of zij daartoe slechts gerechtigd wanneer hij of zij de naam Claire Babai daarbij vermeld.

 

ARTIKEL 7. BETALING


7.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.2. Alle door Claire Babai verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Claire Babai biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

7.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

7.4. In geval van niet tijdige betaling kan Claire Babai besluiten het traject “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Claire Babai besluiten het traject eenzijdig te beëindigen.

7.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van € 50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particulieren geldt alleen het 15% percentage volgens de BIK-regeling) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

7.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.7. In bovenstaande gevallen heeft Claire Babai voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

7.8. De klant gaat er mee akkoord dat Claire Babai elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Claire Babai zich het recht om hiervoor meerkosten à € 2,50 per factuur te berekenen.
7.9. De klant kan bezwaren tegen de door Claire Babai verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Claire Babai kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Claire Babai een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
7.10. Alle door Claire Babai geleverde producten en diensten blijven eigendom van Claire Babai totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Claire Babai zijn voldaan.

 

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Claire Babai tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. De door Claire Babai geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De inhoud van de website van Claire Babai, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Claire Babai en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Claire Babai.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Claire Babai ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Claire Babai, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Claire Babai is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Claire Babai plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Claire Babai vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

8.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 8.2 en artikel 8.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8.7. Bij inbreuk heeft Claire Babai recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Iedere overeenkomst tussen Claire Babai en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Claire Babai kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

9.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of het uitvoeren van een advies of strategie van Claire Babai.

9.3. Indien Claire Babai onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan € 3.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Claire Babai uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

9.4. In aanvulling op artikel 9.3 is Claire Babai dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Claire Babai aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Claire Babai toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.5. Claire Babai sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Claire Babai geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Claire Babai.

9.6. Claire Babai is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.7. Klant vrijwaart Claire Babai voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Claire Babai.


ARTIKEL 10. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT


10.1. Claire Babai is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

10.2. Claire Babai is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Claire Babai weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Claire Babai kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Claire Babai een overeenkomst is aangegaan.

10.3. Naast het bepaalde in lid 10.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

10.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Claire Babai onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, ziekte van Claire Babai, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Claire Babai, wanprestatie door leveranciers van Claire Babai waardoor Claire Babai haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Claire Babai of diens leveranciers.

 

ARTIKEL 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3. Beide partijen, zowel klant als Claire Babai, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.3 kan Claire Babai de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Claire Babai voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Claire Babai;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Claire Babai zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.3 en 11.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Claire Babai vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.6. Claire Babai behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Claire Babai overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Claire Babai en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

12.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Claire Babai alleen bindend indien en voor zover deze door Claire Babai uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

12.3. Indien Claire Babai op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

12.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

12.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien Claire Babai hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

12.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Claire Babai partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.7. De klant en Claire Babai zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

12.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Claire Babai en de klant.

 

versie: september 2020